slider

IGMAPreprezentujemy środowiska manedżerów artystów polskich

slider

IGMAPjest organizacją samorządu gospodarczego

IGMAP

IGMAP

Izba stanowi reprezentację środowiska menedżerów artystów polskich przed organami administracji państwowej i samorządowej. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich jest organizacją samorządu gospodarczego, której celem jest dbałość o zrównoważony rozwój rynku koncertowego. Izba odpowiedzialnie reprezentuje interesy członków oraz promuje najwyższe standardy biznesowe, prawne i etyczne w branży koncertowej. Izba powołana została w dniu 18.06.2020 Działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 84, poz. 710). Od 11.07.2020 członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.
IGMAP

Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich

<strong>IGMAP</strong>
IGMAP

CZŁONKOSTWO

Dołącz do do nas! Oto co zyskujesz przystępując do IGMAP!

Profesjonalne wsparcie członków Rady IGMAP, złożonej z doświadczonych managerów reprezentujących większość artystów polskiej branży muzycznej.
Realny wpływ na lobbing dot. koniecznych zmian w przepisach zapewniających zrównoważony rozwój branży koncertowej, menedżmentu oraz eliminowanie potencjalnych zagrożeń.
Uzyskanie certyfikatu IGMAP z możliwością posługiwania się identyfikacją członka IGMAP w dokumentach.
Cykliczne webinary i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, aktualizujące wiedzę m.in. z zakresu zmian w przepisach, nowych technologii, prawa autorskiego.
Aktualne informacje dot. programów grantowych dla naszej branży.
Dostęp do wewnętrznej grupy członków IGMAP na Facebooku.
Regularny mailing dla członków IGMAP z najważniejszymi informacjami i sprawami podejmowanymi przez Radę IGMAP.
Udział w kwartalnych otwartych spotkaniach (online) dla wszystkich członków IGMAP z możliwością zabrania głosu.
Aktualizacja i analiza informacji o obowiązujących przepisach.
Udział w dorocznych Walnych Zebraniach członków IGMAP.

Aby zostać członkinią/kiem IGMAP napisz pod adres: biuro@igmap.pl.

IGMAP

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
IGMAP

KODEKS ETYKI

Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich jest uchwalonym w dniu 19.04.2023 roku przez Walne Zgromadzenie Członków IGMAP zbiorem zasad i norm etycznych, które regulują postępowanie członków Izby w ich działalności zawodowej oraz stanowi branżowy katalog dobrych praktyk. Kodeks nie stanowi przepisów prawa publicznego, a jego zasady nie są prawnie wiążące dla jakiejkolwiek ze stron, jednakże ich przestrzeganie wyznacza standardy kultury środowiska i pozytywnie wpływa na prestiż zawodu Menedżera.

Członkowie IGMAP, mając na względzie znaczenie wartości i zasad etycznych wykonywania zawodu Menedżera,  deklarują dobrowolnie gotowość przestrzegania poniższych zasad i chęć kierowania się nimi w swojej pracy, zarówno z  myślą o interesie i dobrostanie Artysty jak i w celu kształtowania zasad etycznych i dobrych obyczajów we współpracy z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w wykonywanie działalności artystycznej Artysty. Przestrzeganie niniejszego Kodeksu ma także na celu kształtowanie dobrej reputacji zawodu Menedżera Artysty. Wyrażone w Kodeksie  zasady mają na celu nie tylko wskazanie norm rzetelnego, etycznego działania na rzecz Artystów, ale i ochronę samych Menedżerów. Praca Menedżera wymaga elastyczności, ale jednocześnie nie powinna być wykonywana z naruszeniem interesu i dobrostanu Menedżera, który ma prawo do szacunku, rzetelnej zapłaty, czasu wolnego, zachowania prywatności.

Aby zapoznać się z treścią Kodeksu etyki i dobrych praktyk IGMAP kliknij tutaj:

Organy IZBY

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, a wynikających z realizacji celów statutowych. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 3 lata, w II kwartale danego roku. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Radę Izby co roku, w I kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
IGMAP

RADA IZBY jest najważniejszym organem Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

Rada IGMAP II kadencja od 2023
Komisja Rewizyjna II kadencja (od 2023)
IGMAP

Cele STATUTOWE

Ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych, a także wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, zgodnych z celami statutowymi Izby.
Uczestnictwo we wszystkich pracach legislacyjnych związanych z problematyką branży koncertowej oraz innych dotyczących szeroko pojętej branży muzycznej.
Rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w szczególności informacji finansowo-ekonomicznej i marketingowej.
Propagowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.
Określenie i upowszechnienie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania.
Określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz norm regulujących warunki konkurencji rynkowej.
Propagowanie dotychczasowych osiągnięć branży koncertowej.
Informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców będących członkami Izby oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby.
Wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe.

Dołącz do IGMAP!

Jeśli chcesz zostać członkiem IGMAP wyślij wiadomość do: biuro@igmap.pl.
wyślij maila