slider

IGMAPreprezentujemy środowiska manedżerów artystów polskich

slider

IGMAPjest organizacją samorządu gospodarczego

IGMAP

AKTUALNOŚCI

IGMAP Zaprasza na cykl webinarów dotyczących zagadnień, które da każdego z członków Izby mogą być istotne

Pierwszy z nich zaplanowany jest na 29.04.2021 i dotyczyć będzie kwestii związanych z prawnymi aspektami umów o dzieło i  umów zlecenie Naszymi gośćmi będą specjaliści: - Magda Studzińska - księgowa- Dorota Kowalska i Janusz Jakubowski – radcy prawni z Kancelarii Zapraszamy wszystkich zrzeszonych!”

W dniu 29.03.2021 odbyło się Walne Zgromadzenie IGMAP.

Całość przeprowadzona została on-line za pomocą platformy zoom.  Już w pierwszym łączeniu uzyskano kworum, a wszelkie poddane głosowaniu postulaty zyskały akceptację i zostały zatwierdzone. Za zgodą większości członków Izby, działamy nadal, intensywnie pracując nad polepszeniem sytuacji naszej branży.

Rada IGMAP spotyka się regularnie on-line

Rada IGMAP spotyka się regularnie on-line, w każdy poniedziałek. Zachęcamy każdego z członków Izby, do kontaktu z nami i współpracy. Każda aktywność, idea, chęć działania są bardzo cenne. Tworzymy także „podgrupy robocze”, które pracują nad konkretnymi zagadnieniami np. kwestiami bezpieczeństwa podczas koncertów i wydarzeń kulturalnych, przygotowaniem webinarów, współpracą z Wyższą Szkołą Promocji, Mediów i Show-Biznesu […]

IGMAP

IGMAP

Izba stanowi reprezentację środowiska menedżerów artystów polskich przed organami administracji państwowej i samorządowej. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich jest organizacją samorządu gospodarczego, której celem jest dbałość o zrównoważony rozwój rynku koncertowego. Izba odpowiedzialnie reprezentuje interesy członków oraz promuje najwyższe standardy biznesowe, prawne i etyczne w branży koncertowej. Izba powołana została w dniu 18.06.2020 Działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 84, poz. 710). Od 11.07.2020 członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.
IGMAP

Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich

<strong>IGMAP</strong>
IGMAP

Cele STATUTOWE

Ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych, a także wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, zgodnych z celami statutowymi Izby.
Uczestnictwo we wszystkich pracach legislacyjnych związanych z problematyką branży koncertowej oraz innych dotyczących szeroko pojętej branży muzycznej.
Rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w szczególności informacji finansowo-ekonomicznej i marketingowej.
Propagowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.
Określenie i upowszechnienie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania.
Określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz norm regulujących warunki konkurencji rynkowej.
Propagowanie dotychczasowych osiągnięć branży koncertowej.
Informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców będących członkami Izby oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby.
Wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe.

Organy IZBY

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, a wynikających z realizacji celów statutowych. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 3 lata, w II kwartale danego roku. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Radę Izby co roku, w I kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
IGMAP

RADA IZBY jest najważniejszym organem Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

Rada IGMAP I kadencja (2020-2023)
Komisja Rewizyjna I kadencja (2020-2023)
Rada IGMAP II kadencja od 2023
Komisja Rewizyjna II kadencja (od 2023)

Dołącz do IGMAP!

Jeśli chcesz zostać członkiem IGMAP wyślij wiadomość do: biuro@igmap.pl.
Otrzymasz zwrotnie wszystkie potrzebne informacje.
wyślij maila