slider

IGMAPreprezentujemy środowiska manedżerów artystów polskich

slider

IGMAPjest organizacją samorządu gospodarczego

IGMAP

AKTUALNOŚCI

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Podsumowanie Kawy z kreatywną Europą, więcej informacji znajdziecie na stronie kreatywna-Europa.eu ... Pokaż więcejPokaż mniej

Podsumowanie Kawy z kreatywną Europą, więcej informacji znajdziecie na stronie kreatywna-Europa.eu
IGMAP

IGMAP

Izba stanowi reprezentację środowiska menedżerów artystów polskich przed organami administracji państwowej i samorządowej. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich jest organizacją samorządu gospodarczego, której celem jest dbałość o zrównoważony rozwój rynku koncertowego. Izba odpowiedzialnie reprezentuje interesy członków oraz promuje najwyższe standardy biznesowe, prawne i etyczne w branży koncertowej. Izba powołana została w dniu 18.06.2020 Działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 84, poz. 710). Od 11.07.2020 członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.
IGMAP

Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich

<strong>IGMAP</strong>
IGMAP

Cele STATUTOWE

Ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych, a także wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, zgodnych z celami statutowymi Izby.
Uczestnictwo we wszystkich pracach legislacyjnych związanych z problematyką branży koncertowej oraz innych dotyczących szeroko pojętej branży muzycznej.
Rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w szczególności informacji finansowo-ekonomicznej i marketingowej.
Propagowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.
Określenie i upowszechnienie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania.
Określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz norm regulujących warunki konkurencji rynkowej.
Propagowanie dotychczasowych osiągnięć branży koncertowej.
Informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców będących członkami Izby oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby.
Wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe.
IGMAP

KODEKS ETYKI

Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich jest uchwalonym w dniu 19.04.2023 roku przez Walne Zgromadzenie Członków IGMAP zbiorem zasad i norm etycznych, które regulują postępowanie członków Izby w ich działalności zawodowej oraz stanowi branżowy katalog dobrych praktyk. Kodeks nie stanowi przepisów prawa publicznego, a jego zasady nie są prawnie wiążące dla jakiejkolwiek ze stron, jednakże ich przestrzeganie wyznacza standardy kultury środowiska i pozytywnie wpływa na prestiż zawodu Menedżera.

Członkowie IGMAP, mając na względzie znaczenie wartości i zasad etycznych wykonywania zawodu Menedżera,  deklarują dobrowolnie gotowość przestrzegania poniższych zasad i chęć kierowania się nimi w swojej pracy, zarówno z  myślą o interesie i dobrostanie Artysty jak i w celu kształtowania zasad etycznych i dobrych obyczajów we współpracy z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w wykonywanie działalności artystycznej Artysty. Przestrzeganie niniejszego Kodeksu ma także na celu kształtowanie dobrej reputacji zawodu Menedżera Artysty. Wyrażone w Kodeksie  zasady mają na celu nie tylko wskazanie norm rzetelnego, etycznego działania na rzecz Artystów, ale i ochronę samych Menedżerów. Praca Menedżera wymaga elastyczności, ale jednocześnie nie powinna być wykonywana z naruszeniem interesu i dobrostanu Menedżera, który ma prawo do szacunku, rzetelnej zapłaty, czasu wolnego, zachowania prywatności.

Aby zapoznać się z treścią Kodeksu etyki i dobrych praktyk IGMAP kliknij tutaj:

Organy IZBY

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, a wynikających z realizacji celów statutowych. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 3 lata, w II kwartale danego roku. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Radę Izby co roku, w I kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
IGMAP

RADA IZBY jest najważniejszym organem Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

Rada IGMAP II kadencja od 2023
Komisja Rewizyjna II kadencja (od 2023)

Dołącz do IGMAP!

Jeśli chcesz zostać członkiem IGMAP wyślij wiadomość do: biuro@igmap.pl.
Otrzymasz zwrotnie wszystkie potrzebne informacje.
wyślij maila